Skip to main content

API systemu

Wprowadzenie

RESTful API działa na protokole http. Komunikacja poprzez ten protokół odbywa się za pomocą kilku standardowych metod, my wykorzystujemy głównie metodę POST (do wysłania danych) i GET (do pobierania). Webserwisy udostępniane są jako zasoby, do których dostęp możliwy jest poprzez odpowiedni adres URL wywoływany z poziomu protokołu http za pomocą określonej metody.

Na bramce mamy dwa webowe API:

 1. API bramki (dostęp do natywnych zasobów systemu Android) na porcie 8122
 2. Standardowe webowe API Home Assistant/Asystenta domowego na tych samych portach, co serwer WWW (80 i 8180 lub w przypadku dostępu z zewnątrz 433)
Wskazówka

Interfejsy API akceptują i zwracają tylko obiekty zakodowane w JSON.

W przykładach poniżej używamy lokalnej nazwy hosta bramki: ais-dom.local, jeżeli bramka nie jest dostępna w Twojej sieci pod tą nazwą to zamiast ais-dom.local użyj jej lokalnego adresu IP.

Lokalne API bramki

Obecnie dostępne są 2 zasoby http://ais-dom.local:8122/text_to_speech i http://ais-dom.local:8122/command

Uwaga

To api dostępne jest tylko w sieci lokalnej, dlatego nie wymagamy uwierzytelnienia i szyfrowania.

Wywołanie API bramki spoza sieci lokalnej (z Internetu) możliwe jest przez API Asystenta domowego. Takie wywołania wymagają uwierzytelnienia i szyfrowania (protokół https). Całe lokalne API bramki jest dostępne przez API Asystenta domowego - opisujemy to dokładnie poniżej.

Tekst JSON MUSI być zakodowany w Unicode. Domyślne kodowanie to UTF-8.

Znaki inne niż ASCII (np. symbole istniejące w językach świata), przed wysłaniem do api należy skonwertować do ich znaków kodowych w UTF-8. Takie konwertowanie wykonywane jest zwykle automatycznie przez program / klienta REST.

Zasób /text_to_speech

Ten zasób pozwala nam na wysłanie do bramki metodą POST tekstu do przeczytania:

curl -v --header "Content-Type: application/json" \
--request POST \
--data '{"text":"Witaj Jolka"}' \
http://ais-dom.local:8122/text_to_speech

Dostępne parametry TTS

ParametrDomyślna wartośćOpis / Dostępne opcje
text-Tekst do przeczytania / Dowolny tekst
pitch1.0Ton mowy / 1.0 to normalny ton, niższe wartości obniżają ton syntetyzowanego głosu, większe wartości go zwiększają.
rate1.0Szybkość mowy / 1.0 to normalna szybkość mowy, niższe wartości spowalniają mowę (0,5 to połowa normalnej szybkości mowy), większe wartości ją przyspieszają (2,0 to dwukrotność normalnej szybkości mowy).
languagepl_PLJęzyk / Inne dostępne opcje to uk_UA, en_GB, en_US
path-Ścieżka do zapisu pliku w formacie wav

Dla uproszczenia, zasób text_to_speech pozwala też na wywolanie metodą GET - czyli wystarczy np. wkleić adres bramki z tekstem do przeczytania do przeglądarki internetowej żeby wywołać API. W przypadku metody GET należy parametry podać w ciągu zapytania (Query string). Przykłady komunikatów wywoływanych metodą GET:

 • informacja o alarmie pożarowym po angielsku

http://ais-dom.local:8122/text_to_speech?language=en_GB&rate=1&pitch=1&text=Attention. Attention. This is Fire alarm! Evacuation on fire route number five in two minutes

 • informacja o przerwie po ukraińsku

http://ais-dom.local:8122/text_to_speech?language=uk_UA&rate=1&pitch=1&text=Ми запрошуємо вас на 30-хвилинну перерву на сніданок. Смачного.

 • ogłoszenie po polsku

http://ais-dom.local:8122/text_to_speech?language=pl_PL&rate=1&pitch=1&text=Mamy więcej zamówień do zrealizowania, prosimy chętnych o pozostanie 2 godziny dłużej w pracy. Płacimy 200% extra.

Przykład wywołania API z języka Python

import requests
requests.post('http://ais-dom.local:8122/text_to_speech', json={'text':'cześć'})

Zasób /command

Ten zasób pozwala nam na wysłanie komendy do wykonania. Przykładowa komenda to wysłanie audio do odtwarzania na bramce:

curl -v --header "Content-Type: application/json" \
--request POST \
--data '{"playAudio": "http://stream3.polskieradio.pl:8080/"}' \
http://ais-dom.local:8122/command

Dostępne komendy

KomendaPrzykładowa wartośćOpis
playAudiohttp://stream3.<br/>polskieradio.<br/>pl:8080/Odtwarzanie audio/video
stopAudiotrueZatrzymanie odtwarzacza
pauseAudiotruePauza odtwarzacza
setVolume50Ustawienie głośności odtwarzacza od 0 do 100
upVolumetrueGłośniej, to samo co naciśnięcie przycisku w pilocie
downVolumetrueCiszej, to samo co naciśnięcie przycisku w pilocie
setPlaybackPitch1Częstotliwość audio, szczegóły w [dokumentacji PlaybackParams Android] (https://developer.android.com/reference/android/media/PlaybackParams)
setPlaybackSpeed1Szybkość odtwarzania
seekTo100Przewiń do pozycji w Milisekundach (ms)
skipTo100Przeskocz do pozycji w Milisekundach (ms)
tone86Odtworzenie tonu , szczegóły w [dokumentacji ToneGenerator Android] (https://developer.android.com/reference/android/media/ToneGenerator)
setPlayerShufflefalseOdtwarzanie losowe, przydatne przy Spotify
micOntrueWłączenie mikrofonu
micOfftrueWyłączenie mikrofonu
addBookmarktrueDodanie zakładki do odtwarzanych multimediów, przydatne przy audiobookach
goToActivityActivityMenuPrzejście do aktywności (ekranu na bramce). Dostępne opcje to:
 • ActivityMenu - "Aktywność menu - sterowanie na monitorze",
 • SplashScreenActivity - "Sterowanie bez monitora",
 • ExoPlayerActivity - "Aktywność odtwarzacz multimediów",
 • ConsoleActivity - "Konsola Asystenta domowego",
 • AndroidSettingsActivity - "Ustawienia systemu Android",
 • SettingsActivity - "Ustawienia Serwisu Asystent domowy na bramce",
 • FilesActivity - "Aplikacja menedżer plików na bramce",
 • AndroidWifiActivity - "Ustawienia WiFi w systemie Android",
 • SpotifyActivity - "Przejście do aplikacji Spotify"
showCamera{"streamUrl": "rtsp://192.168.2.38/unicast", "haCamId": "camera.domek"}Wyświetlanie wideo (obraz i dźwięk) z kamery w aktywności. W parametrze haCamId podajemy identyfikator camery w Asystencie domowym - z tym identyfikatorem zostaną zgłoszone zdarzenia naciśnięcia przycisków (otwieranie drzwi/bramy) w systemie.

RESTful API Home Assistant

Asystent Domowy udostępnia serwer WWW na porcie 80 oraz 8180

Wywoływanie/testowanie usług w aplikacji

Wskazówka

Aby sprawdzić dostępne usługi w aplikacji, z głównego menu przejdź do Narzędzia deweloperskie -> USŁUGI Z tego miejsca możesz wywoływać/testować dowolne usługi dostępne na bramce.

informacja

Każda usługa ma w aplikacji:

 • opis
 • wylistowane parametry (parametr, opis i przykładowa wartość parametru)

dlatego nie będziemy szczegółowo opisywać usług w dokumentacji, podamy tu tylko przykładowe wywołania.

W celu wywołania/przetestowania usługi:

 1. Zaloguj się do aplikacji Asystent domowy z uprawnieniami Administrator.
 2. Przejdź do Narzędzia deweloperskie -> USŁUGI.
 3. Wybierz usługę do wywołania z dostępnej listy.
 4. Podajemy parametry do przekazania w formacie JSON lub YAML.
 5. Naciśnij przycisk "Wywołaj usługę".

Przykładowy parametr w formacie JSON:

{"text": "Cześć, jak się masz?"}

odpowiednik w formacie YAML:

text: "Cześć, jak się masz?"

Usługi

Wskazówka

Całe API bramki (opisane szczegółowo powyżej), dostępne jest z poziomu Asystenta domowego za pomocą usługi ais_ai_service.publish_command_to_frame.

Dzięki temu możemy wywoływać api na bramce także z zewnątrz, w bezpieczny sposób (szyfrowanie i uwierzytelnienie tokenem).

Usługi

Wywoływanie usług z curl

informacja

Żeby wywołać API Asystenta domowego z zewnętrznego systemu, potrzebujemy token dostępu. Najpierw z poziomu aplikacji wygenerujmy długoterminowy token dostępu (long-lived access token), który będzie ważny 10 lat.

Generowanie tokena dostępu

Przechodzimy w aplikacji na nasz profil, następnie przewijamy na dół strony i wybieramy UTWÓRZ TOKEN:

Tokeny

podajemy nazwę dla tokena:

Tokeny

kopiujemy token:

Tokeny

Uwaga

Nie ma możliwości ponownego sprawdzenia wartości tokena, dlatego należy go skopiować w bezpieczne miejsce.

Jeżeli chcemy odwołać dostęp do api, to usuwamy token.

Tokeny

Metoda GET na zasobie /api/

Sprawdzamy czy /api/ jest dostępne i czy działa nam uwierzytelnianie.

curl -v -H "Authorization: Bearer TOKEN-DOSTĘPU" \
-H "Content-Type: application/json" http://ais-dom.local:8180/api/

Zwraca następującą odpowiedź, jeżeli API działa:

{"message": "API running."}

Metoda POST na /api/services/<domain>/<service>

Komponenty dostępne na bramce udostępniają swoje usługi. Te same usługi komponentu, które automatycznie wywołujemy w systemie po wystąpieniu okreśonego zdarzenia, można również wywołać z zewnętrznego systemu za pomocą API.

Przykład wywołania usługi czytania tekstu przez bramkę za pomocą curl:

curl -X POST -H "Authorization: Bearer TOKEN-DOSTĘPU" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"text": "Cześć! Jak się masz?"}' \
http://ais-dom.local:8180/api/services/ais_ai_service/say_it